من با خار تنت افادتو دیدم.

در حالی که به طرز سهمگینی به مرگ فکر می‌کنم، علیه مرگ پرستی قیام می‌کنم.

می‌گه: رادیکال‌ترین آدم دنیا در لباس مظلومیت هستی. :)))

نصفه‌ی راست سرم داره کچل می‌شه چپش تکون نخورده.

لعنت به تکامل که بدترین لحظات زندگیم فقط یادم می‌مونه.

طنز بابام خیلی قویه، کاشکی منم به ارث برده بودم.

غم با من زاده شده، منو رها نمی‌کنه...

از همه چیز قافلم می‌کنه...

soundcloud.com/dalumc/roya
شاید الان بالا باشی یه روز جات توی قعره...

alefvanoon boosted

بابام رو هم اتریشی کردم.

یه داشبورد زدم واسه سرویس‌هامون:
dash.tokhmi.xyz/

کناریم ۵ بار بهم گفت خیلی خری‌.

Show thread

اینقدر تکلیفم نامعلومه که در برابر نخ داده شده فریز شدم.

Show older
Tokhmi

We are Tokhmi