Farbod :verified: boosted
Farbod :verified: boosted
Farbod :verified: boosted

امتحانارم ریدم
پروژه هارم که کونش نیست بزنم
کیرم تو این زندگی

Farbod :verified: boosted

گیتهاب بیشتر شبیه گی هاب
(آخرین تلاش هاش بعد از بگا رفتن اکانت گیتهابش)

Farbod :verified: boosted
Farbod :verified: boosted

من هرگز از گیتهاب دیگه استفاده نخواهم کرد

Farbod :verified: boosted
Farbod :verified: boosted
Farbod :verified: boosted
Farbod :verified: boosted

ولی این بزرگواری که با موتور پراید هلیکوپتر ساخته و می‌گه تا یکی دو متر پرواز کرده احتمالا خبر نداره که همینجوریش هم با پراید بالای ۱۱۰ تا بری احتمال پرواز تا ۵ متر هم وجود داره.

میخوایم یوزر بگیریم کسی اگه دوست داره بیاد روی تخمی بگه!

Farbod :verified: boosted

نصفتون اینجا کمونستین نصف دیگتونم پیرو مرحوم

کسی یه روتر ۲۰۰ دلاری نمیخواد؟ بهش تخفیف میدم

Show older
Tokhmi

We are Tokhmi